Reglement

1. Algemeen

1.1  Dit reglement is van toepassing op alle deelnemende teams en op alle deelnemers aan Witte Wel Witte Nie.

2. Teams

2.1  De organisatie adviseert om een deelnemend team te laten bestaan uit minimaal 8 personen.
2.2  Elk team kent één van de teamleden toe als teamcaptain. De teamcaptain dient een aantal gegevens in te vullen, zie aanmeldingsformulier.
2.3  Deze teamcaptain van het team is woonachtig in Brandevoort en is minimaal 18 jaar.
2.4  De organisatie voert alle communicatie met een team hoofdzakelijk per email en
uitsluitend met de teamcaptain.

3. Inschrijven

3.1 Inschrijving kan alleen geschieden via het inschrijfformulier op onze website, www.wittewelwittenie.nl
3.2 Bij aanmelding dient het team een (ludieke) teamnaam te vermelden.
3.3 Het inschrijven van een team kan tot uiterlijk 1 november 2016.
3.4 De kosten voor deelname aan Witte Wel Witte Nie bedragen €20,00 per team, ongeacht het aantal deelnemers in een team.
3.5 Het inschrijfgeld dient uitsluitend per bank betaald te worden.
3.6 De inschrijving is pas definitief als de organisatie vanWitte Wel Witte Nie het inschrijfgeld heeft ontvangen op hun rekening. Het inschrijfgeld dient uiterlijk 1 december bij de organisatie binnen te zijn.
3.7 Restitutie van het inschrijfgeld is vanwege de gemaakte kosten niet mogelijk.

4. Deelnemen

4.1 De organisatie stelt het vragenboek op waarin alle vragen en opdrachten voor Witte Wel Witte Nie zijn opgenomen. Ieder team ontvangt hiervan één exemplaar op de quiz avond.
4.3 De organisatie is gerechtigd teams voor verdere deelname uit te sluiten indien zij hun vragenboek niet tijdig ophalen of (onjuist) inleveren.
4.4 Teams worden geacht de vragenboeken goed door te nemen. Naast de ‘reguliere’ vragen en de vragen over Brandevoort staan er ook vragen in het boek, waarvoor men locaties in/om Brandevoort kan bezoeken. Dit is geen verplichting, men kan immers besluiten om deze opdrachten over te slaan. Natuurlijk heeft dit wel invloed op de uitslag.
4.5 Alle antwoorden op de vragen en opdrachten dienen in het vragenboekje eenduidig, op de juiste plaats op het antwoordenblad en duidelijk leesbaar te worden ingevuld.

5. Puntentoekenning en uitslag

5.1  De gegeven antwoorden worden door de organisatie in de dagen na de quiz dag op hun juistheid beoordeeld en voor elke vraag worden voor de goede antwoorden punten aan het  team toegekend.
5.2  Alle deelnemende teams worden in de quizuitslag gerangschikt van hoog naar laag volgens  het totale aantal behaalde punten. Teams die hun aangeleverd antwoordenboek niet tijdig hebben ingeleverd, worden niet in de quizuitslag opgenomen.
5.3  De bekendmaking van de uitslag van Witte Wel Witte Nie zal plaatsvinden op zaterdagavond 21 januari in het Brandpunt. Aansluitend zal er een feestavond plaatsvinden.
5.4  De kosten voor de feestavond bedragen €5,00 per persoon.
5.5  De uitslag van Witte Wel Witte Nie is bindend en staat niet ter discussie.

6. Algemeen

6.1  Zowel de organisatie als de stichting  kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van deelname aan Witte Wel Witte Nie.
6.2  Deelnemen aan de quiz is geheel op eigen risico.
6.3  Indien zich situaties voordoen waarin dit reglement niet voorziet, is de organisatie gerechtigd een bindende beslissing te nemen.
6.4  Voor sommige vragen kan het nodig zijn om locaties in/om Brandevoort te bezoeken voor het beantwoorden van vragen. Deze locaties mogen alleen per fiets of te voet bereikt worden. Wanneer de organisatie constateert dat er gebruik wordt gemaakt van gemotoriseerde voertuigen, zal het desbetreffende team gediskwalificeerd worden. Een elektrische fiets is toegestaan.
6.5  Teams die zich niet houden aan de verkeersregels en overige wetgeving worden gediskwalificeerd en dingen niet meer mee om opgenomen te worden in de einduitslag